gebr.voorwaarden

Gebruiks- en abonnementsvoorwaarden WAvisie

De abonnee krijgt toegang tot de informatie en publicaties die beschikbaar zijn voor de betalende gebruikers van Wavisie na acceptatie van de gebruiksvoorwaarden, het lezen van de disclaimer en onder voorbehoud van correcte betaling van de verschuldigde vergoedingen.

Opzeggen, verlengen

U kunt binnen 15 dagen na de activatie van uw abonnement op WAvisie zonder opgaaf van redenen aangeven dat u het abonnement wilt stopzetten. Dit kan schriftelijk of per email (info@wavisie.nl) en u krijgt daarvan bevestiging. Indien het abonnementsgeld is overgemaakt, dan zal het gehele bedrag onverwijld door WAvisie worden teruggestort. Het abonnement wordt uiteraard stopgezet.

Verlenging van uw abonnement geschied NIET automatisch. Enkele weken voor het aflopen van uw abonnement wordt u per e-mail gevraagd of u uw abonnement op WAvisie wilt verlengen.

Recht op toegang

 • WAvisie kent aan de abonnee een toegangsrecht toe dat de gebruiker toelaat zich in verbinding te stellen met het betalend gedeelte van de site van WAvisie binnen de voorwaarden die daaraan gesteld zijn;
 • De gebruiker zal bij elke verbinding zijn gebruikersnaam en wachtwoord moeten ingeven;
 • Vanaf de ontvangst van deze voorwaarden, goedgekeurd door de abonnee, zullen de gebruikers identificatiegegevens moeten ingeven teneinde zich toegang te verschaffen tot het betalend gedeelte van de site van WAvisie. De gebruikers kunnen zich 24 uur op 24 in verbinding stellen, 7 dagen op 7 behalve in geval van overmacht of gebeurtenis die niet onder de controle valt van WAvisie en onder voorbehoud van eventuele defecten of noodzakelijke onderhoudstussenkomsten teneinde de goede werking van de dienst te verzekeren.
 • WAvisie kent aan de abonnee een toegangsrecht toe dat de gebruiker toelaat zich in verbinding te stellen met het betalend gedeelte van de site van WAvisie binnen de voorwaarden die daaraan gesteld zijn.

Gebruik van de persoonlijke gegevens van de abonnee

 • De persoonlijke identificatiegegevens, die de gebruikers toelaten zich te identificeren en zich toegang te verschaffen tot de site, zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Zij kunnen enkel gewijzigd worden op verzoek van de abonnee of op initiatief van WAvisie. De abonnee en zijn gebruikers zijn verantwoordelijk voor het gebruik van de persoonlijke inloggegevens die op hen betrekking hebben;
 • De abonnee verbindt zich ertoe de persoonlijke inloggegevens geheim te houden en deze niet te verspreiden onder welke vorm dan ook. In geval van verlies of diefstal zal de abonnee een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord toegekend worden. Hij zal WAvisie onmiddellijk van verlies of diefstal op de hoogte brengen;
 • De persoonlijke inloggegevens laten enkel de de toegang tot de site voor de abonnee. Elk gebruik van de inloggegevens door de gebruiker buiten de beperkingen van deze voorwaarden om, kan aanleiding geven tot (tijdelijke) stopzetting van de dienst, van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder restitutie van abonnementsgelden. WAvisie behoudt zich het recht voor om bij schade als gevolg van misbruik juridische stappen te nemen tegen een overtreder;
 • De abonnee zal alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen nemen die noodzakelijk zijn om een strikte naleving van deze voorwaarden waarborgen. Om dit te bewerkstelligen verbindt hij zich ertoe gebruikersnaam en wachtwoord niet mee te delen aan derden.

Recht op gebruik

 • De gebruiker mag een artikel oproepen op het scherm waardoor de tekst wordt opgeslagen in het tijdelijk geheugen van de computer;
 • De gebruiker mag een artikel eveneens permanent bewaren op zijn harde schijf, een diskette, CD-ROM of een andere vorm van permanent geheugen;
 • De gebruiker mag het artikel uitprinten enkel voor eigen gebruik;
 • De gebruiker mag geen inhoudelijke wijzigingen aanbrengen aan de data, noch de data verplaatsen of vervangen of de naam weglaten van WAvisie, de auteurs, de uitgever of gelijk welke andere informatie waarop WAvisie of de auteur rechten heeft;
 • De gebruiker mag het artikel niet ter beschikking stellen van het publiek;
 • De gebruiker mag het artikel niet reproduceren voor commerciële of promotionele doeleinden;
 • De abonnee verbindt zich ertoe controlesystemen in te bouwen om illegaal gebruik, onder welke vorm of op welke manier dan ook, tegen te gaan. Dit systeem zal aangepast zijn aan de technische evolutie van de markt; 
 • Een abonnement brengt geen eigendomsrecht met zich mee op de data.

Het gebruik van de dienst

De abonnee erkent op de hoogte te zijn van de eigenschappen van het internet en de grenzen ervan, meer bepaald:

 • Dat hij de enige verantwoordelijke is voor het gebruik van de dienst;
 • Dat de invoering van inloggegevens geschiedt op zijn eigen verantwoordelijkheid;
 • Dat hij zelf alle noodzakelijke maatregelen dient te nemen opdat zijn eigen gegevens en materiaal beschermd zijn tegen virussen en andere oorzaken die schade kunnen teweeg brengen;

Diverse bepalingen

 • Indien één van de bepalingen in deze voorwaarden nietig zou worden bevonden, blijft de overeenkomst voor het overige haar geldigheid behouden;
 • De abonnee kan geen afstand doen van zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden anders dan met schriftelijke instemming van WAvisie.

Extra informatie
WAvisie en de AEX
start tekst pointer Gestelde koersdoelen 375, 425 en 450 allemaal zijn gehaald EN de LT-weerstand is gebroken zodat het nieuwe koersdoel maar liefst 560 wordt; te bereiken in ca. 1 jr !
Nieuw AEX-koersdoel !
start tekst pointer De AEX testte zware steun 382 uit en kreeg van ons een nieuw koersdoel: 510 ! Onze portefeuille wordt aangepast voor die komende rit; neem een abonnement (€ 0,55 p.d) en u weet welke aandelen u moet hebben ...
WAvisie en beursnieuws
start tekst pointer WAvisie brengt naast dagelijkse analyses en 2 wekelijkse nieuwsbrieven ook LIVE UPDATES van belangrijke, marktsturende macrocijfers en belangrijk politiek-financieel nieuws !
Mega-terugtest op 382; op naar 510 !
start tekst pointer WAvisie-abonnees profiteren al ruim 6 jr van ´ons´ uitroepen van de LT-bodem begin ´09; winsten van 150-250% (3-2015) zijn gemeld. Binnenkort weer naar 510 en daarna ... Meer...
Portefeuille
start tekst pointer WAvisie startte op 20-09-2012 een nieuwe portefeuille van € 25.000 en verzilverde in DEC weer een positie in USG (100% per jaar). De 1e posities waren al verkocht met € 2950 resp. € 3480 winst ! Wilt u weten hoe u ook zulke winsten kunt maken ? Neem dan e
10 redenen om lid te worden van WAvisie
start tekst pointer WAvisie koppelt risico en rendement zodanig, dat een prima nachtrust én een duurzaam bovengemiddeld rendement mogelijk is… Zie voor de 10 redenen de linkerbuttons. Meer...
Wat deed de AEX daar ?
start tekst pointer WAvisie werkt met rustgevende scenario´s; ons LT-scenario van mrt-2009 testte stijgende steun 382 uit in FEB en gaat nu onderweg naar 510; een verlenging v h scenario met 2 jr ! Neem ook een abonnement op zulke lucratieve visies ! Meer...